Sök
Stäng denna sökruta.

Vår vision

Utbildningar i konsten att vara många. Stiftelsen Sankt Ignatios tioåriga vision

Mångfald och delaktighet

  • förändrar perspektiven;
  • främjar gemenskaper;
  • och stimulerar dialoger.


Förord

Stiftelsens styrelse fastställde Sankt Ignatios vision den 25 november. Den är resultatet av ett arbete som inleddes hösten 2023 och som alla medarbetare varit inbjudna att delta i. Visionen anger riktningen och vad vi vill att Stiftelsen Sankt Ignatios skall vara med sina utbildningar i framtiden. Visionen är formulerad i tre övergripande perspektiv:

  • Mångfald och delaktighet som grundperspektiv
  • Gemenskap och mångfald i kyrka och samhälle
  • Kultur och dialog med många sanningar

Perspektiven beskriver det ansvar som Sankt Ignatios vill ta för samhälleliga utmaningar, hur vi vill fortsätta utveckla forskning och utbildning, och slutligen hur vi vill positionera oss i världen och stärka vår förmåga att attrahera studenter, medarbetare, partners och finansiärer.

Visionen vänder sig i första hand till skolans medarbetare och studeranden och ska ligga till grund för all verksamhetsplanering. Den gäller så länge den upplevs som meningsfull och tjänar som en vägvisare när verksamheten ska göra sina val och prioriteringar.

Inom ramen för visionen kan vägvalen se olika ut för olika delar av verksamheten beroende på förutsättningar och behov. Det fortsatta arbetet består i att tillsammans och på olika nivåer i organisationen komma fram till strategier och aktiviteter.

Ledord i processen ska vara långsiktighet, tillit och transparens.

Det här är Sankt Ignatios

Stiftelsen Sankt Ignatios är huvudman för Sankt Ignatios Folkhögskola och Sankt Ignatios College som bedriver både folkhögskolestudier, högskolestudier samt forskning. Verksamheten vilar på kärnvärden från både folkbildningen och akademin.

Sankt Ignatios präglas av innovation och nytänkande och är en utbildningsinstitution i Sverige som ständigt vill utvecklas.

Utbildningsinstutionen bidrar till ny kunskap, meningsskapande och integration i Sverige och i Europa.

Vår unika och annorlunda utgångspunkt gör oss världsledande inom östkyrkliga studier och genererar resultat som kommer samhället till nytta genom alternativa sätt att tänka och genom en djup expertis om öskyrkornas historia och utveckling.

Våra perspektiv bidrar till att ge människor en andra chans såväl för de som har flytt från förtryck, våld och fattigdom som de som har hamnat i arbetslöshet, utanförskap eller kriminalitet.

Detta gör skolan till en attraktiv samarbetspartner såväl bland forskare som samhällsaktörer.

Vårt campus främjar vetenskapliga och pedagogiska möten, kunskapsutbyte och samarbete över gränserna där flera traditioner möts både i forskning, studier och i personliga relationer. Närheten skapar delaktighet och främjar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Från studenter och lärares relationer, samt med den ödmjukhet som bildning bidrar till, skapas en ömsesidig respekt för varandras traditioner. I en sådan gemenskap framträder konsten att vara många.

Sankt Ignatios i framtiden

Mångfald och delaktighet som grundperspektiv

Sankt Ignatios tillämpar en helhetssyn på människan och värnar om varje människas rätt till utbildning. Därför engagerar vi oss i utbildning för flyktingen med samma engagemang som för doktoranden.

Mångfald är inte en idé utan en verklighet som idag återfinns i varje del av världen. Mångfald utan delaktighet leder till utanförskap, medan mångfald i kombination med delaktighet leder till ett starkare civilsamhälle och en levande demokrati.

Mångfald och delaktighet kräver en mångfald av utbildningsformer och en decentraliserad struktur som breddar rekrytering och delaktighet. Detta leder i sin tur till en bredare syn på kvalitet och möjligheter för såväl civilsamhälle som kyrka.

Mångfalden inom Sankt Ignatios stärker vår egen kunskapsutveckling och skapar samtidigt mervärden för våra samarbetspartners.

Genom att vara delaktig i region och kommun fortsätter vi att stödja Stockholms län och Södertälje som kunskapsregion där vi bidrar till att göra mångfalden till regionens styrka.

Gemenskap och mångfald i kyrka och samhälle

Sverige och Europa genomgår stora förändringar. Inte minst genom att folkgrupper har flytt från sina hemländer på grund av krig och förföljelser. Skolans geografiska läge i Södertälje innebär unika möjligheter att samla östkyrkorna.

Östkyrkorna har inte tidigare haft en egen utbildningsinstution i Sverige vilket gör skolan till en unik och annorlunda aktör inom de teologiska utbildningarna. Utifrån detta framträder Sankt Ignatios som en ny utgångspunkt för såväl utbildning som perspektiv på världen.

Inom den ortodoxa världen är Sankt Ignatios en ny utgångspunkt för det fortsatta arbetet mot enhet mellan de orientaliska och bysantinska kyrkorna.

Sankt Ignatios satsar på kreativitet, nytänkande och utveckling. Med meningsskapande kunskap och forskningsbaserad kunskap samt ett engagemang och ett etiskt förhållningssätt bidrar vi till att våra studerande står bättre rustade att möta rådande och framtida utmaningar.

Trygghet, tillit och förtroende skapar förutsättningar för driv och mod och det risktagande som är nödvändigt för kunskapsgenombrott.

Sankt Ignatios är en ny utgångspunkt som ger röst åt fler livsvärldar, där fler kan dela ansvaret för samhälle och framtid.

Kultur och dialog med många sanningar …

Sankt Ignatios är ingen kyrka utan en mötesplats för många olika kyrkor som kan mötas på lika villkor. Det är också en mötesplats för människor med olika förutsättningar. Detta ger en frihet i samtalet och stimulerar till dialog.

Samtalet och dialogen är ett redskap som genomsyrar Sankt Ignatios alla delar i så väl pedagogik, initiativ, vetenskapssyn som organisation. Bildning innebär en ökad möjlighet att förstå samtalet utifrån den andres perspektiv, vilket skapar förtroendefulla samtal som leder till ömsesidig förståelse och nya möjligheter. Dialog utan bildning leder till konflikt och splittring, medan dialog med bildning leder till delaktighet i den andres förutsättningar.

Dialog med bildning gör Sankt Ignatios till en trygg mötesplats där medarbetare och studeranden får ta del av en bildningskultur där lyssna är lika viktigt som att tala, där förståelsen av den andre är lika viktigt som att göra sig själv förståelig, och där ömsesidig förståelse är lika viktigt som den kritiska granskningen.

Dialogue with education makes Sankt Ignatios a safe meeting place where employees and students get to participate in an educational culture where listening is as important as speaking, where understanding the other is as important as making oneself understood, and where mutual understanding is as important as critical scrutiny.

…men med bevarad trygghet och bevarat mod.

Sankt Ignatios skall verka för ett hållbart arbetsliv med en god arbetsmiljö, vilket bidrar till att göra skolan till en attraktiv arbetsgivare där ett gott ledarskap på alla nivåer inspirerar medarbetare till utveckling.

Skolan kännetecknas av en inkluderande kultur där jämställdhet, mångfald och lika villkor är självklart.

Sankt Ignatios identitet och synlighet skapas gemensamt av medarbetare, studeranden och alumner. Vi konkurrerar framgångsrikt om extern finansiering, är efterfrågade och tar plats på den nationella och internationella arenan.

Skolans medarbetare har goda nätverk och är inflytelserika i externa organ där strategiska frågor diskuteras och där beslut fattas.

Vår autonomi gör oss djärva att göra långsiktiga och strategiska prioriteringar.

Studeranden och medarbetare tillsammans med samarbetspartners förverkligar vår vision genom att det vi gör i morgon är ännu bättre än det vi gör idag.

English