Vår uppbyggnad

Två kyrkofamiljer

Sankt Ignatios Stiftelse grundades 2012 av de bysantinska och orientaliska kyrkornas biskopar i Sverige. Målet var att att stödja ortodox utbildning samt att underlätta samarbeten och öka förståelsen mellan de två kyrkofamiljerna. Det mest kraftfulla uttrycket för denna verksamhet är Sankt Ignatios folkhögskola. Folkhögskolan erbjuder högklassig allmän utbildning samt yrkesutbildning för de män och kvinnor från de två kyrkofamiljerna som önskar tjäna sina kyrkor som präster, diakoner eller församlingspedagoger. Folkhögskolans mål är även att fungera som ett forum där kyrkan kan engagera sig i samtida reflektioner och diskussioner. Sedan starten har Sankt Ignatios blivit den ortodoxa kyrkans viktigaste samlingspunkt för inter-ortodoxa samtal, samarbeten och utbildning i Sverige. Genom våra utbildningar och akademiska undervisning har vi gjort viktiga insatser för det ortodoxa livet i Europa och världen.

Tre olika slags utbildning

De som studerar på Sankt Ignatios folkhögskola är inskrivna antingen i programmet Allmän kurs eller i Sankt Ignatios College.

Vi erbjuder tre olika slags utbildning.

Programmet Allmän kurs erbjuder utbildning på grundskole- och gymnasienivå för alla som vill komplettera sin grundutbildning för att kunna söka arbete och för att helt och fullt kunna bli en del av det svenska samhället. Studenterna undervisas i svenska, engelska, matematik samt i naturvetenskapliga och samhällsorienterade ämnen. De som genomför utbildningen som motsvarar gymnasienivå har möjlighet att söka vidare till högre studier eller till yrkesprogram.

Denna utbildning är heltid på campus.

Sankt Ignatios erbjuder utbildning för alla som vill lära sig mer om sin tro och tradition, och för alla som är kallade att tjäna kyrkan som präster, diakoner, församlingspedagoger, söndagsskolelärare eller kantor.

På College erbjuder vi två olika slags utbildningar. Sankt Ignatios folkhögskola (specialkurser) erbjuder seminarieutbildning för lärare, ledare och präster vilket kan leda till en pastoral eller pedagogisk examen. Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) erbjuder akademiska utbildningar, vilket kan leda till en kandidat-, master- eller doktorandexamen i teologi. 

Utbildningen som riktar sig till präster och församlingspedagoger är en kombination av båda utbildningsmodellerna och innehåller seminarieutbildning på Sankt Ignatios folkhögskola och akademisk utbildning i östkyrkliga studier på Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm). 

Alla studenter som är inskrivna i institutionen för östkyrkliga studier är även inskrivna i Sankt Ignatios College (men inte i Sankt Ignatios folkhögskola). Sankt Ignatios College bistår studenterna med boende och annan hjälp, medan studierna hålls på Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm).

All akademisk personal är en del av institutionen för östkyrkliga studier, vilket ger dem möjlighet att delta i pågående forskning och utveckling både på universitetet och i internationella ortodoxa akademiska nätverk. Vi strävar efter att hålla en hög akademisk nivå för att ge bästa möjliga utbildning till framtidens lärare och akademiker. De ger oss möjlighet att bidra med ett ortodoxt perspektiv till kyrkans liv och den teologiska debatten i Sverige.

Kurserna vid College har olika former. Vissa kräver heltidsstudier på plats medan andra kan läsas deltid på distans. Detaljer om varje utbildning finns i kurskatalogen.

Fyra traditioner

Sankt Ignatios folkhögskola arbetar med fyra traditioner: 

Den bysantinsk-ortodoxa traditionen (slavisk och grekisk)

Den koptisk-ortodoxa traditionen

Den syrisk-ortodoxa traditionen

Den ortodoxa tewahedo-traditionen (Eritrea och Etiopien)

Sankt Ignatios folkhögskola arbetar för en större enhet och förståelse mellan dessa traditioner. Genom att förstå oss själva och varandra bättre kan vi utveckla meningsfulla samtal och samarbeten med våra bröder och systrar i andra ortodoxa traditioner.

Genom att hjälpa människor att bli mer medvetna om sina rötter i den egna ortodoxa traditionen, kan de bli rustade att delta mer aktivt i kyrkans liv och i samhället. Genom kunskap om traditionen kan församlingsmedlemmar vara med och bygga ett samhälle präglat av tolerans och respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Fem pedagogiska princi

På Sankt Ignatios folkhögskola vill vi skapa en utbildningsplats där studenterna söker efter svaren tillsammans med lärarna. Vi tror att den bästa utbildningen sker i mötet mellan studenternas egna insikter och traditionen. I våra klassrum är undervisningen präglad av varje students erfarenhet och behov, en djup respekt för källorna till vår tro, samarbete, reflektion, seriösa studier och ett engagemang i världen.

Vi vill vara en plats där människor från olika traditioner och med olika nationaliteter tillsammans söker kunskap. En plats där alla kan växa i kunskap och som som individer. En plats där lärare och studenter tillsammans skapar en kreative och eftertänksam miljö för livets viktigaste frågor.

SV