Vår uppbyggnad

Två kyrkofamiljer

Sankt Ignatios Stiftelse grundades 2012 av de bysantinska och orientaliskakyrkornas biskopar i Sverige. Målet var att att stödja ortodox utbildning samt att underlätta samarbeten och öka förståelsen mellan de två kyrkofamiljerna. Det mest kraftfulla uttrycket för denna verksamhet är Sankt Ignatios folkhögskola. Folkhögskolan erbjuder högklassig allmän utbildning samt yrkesutbildning för de män och kvinnor från de två kyrkofamiljerna som önskar tjäna sina kyrkor som präster, diakoner eller församlingspedagoger. Folkhögskolans mål är även att fungera som ett forum där kyrkan kan engagera sig i samtida reflektioner och diskussioner.

Sedan starten har Sankt Ignatios blivit den ortodoxa kyrkans viktigaste samlingspunkt för inter-ortodoxa samtal, samarbeten och utbildning i Sverige. Genom våra utbildningar och akademiska undervisning har vi gjort viktiga insatser för det ortodoxa livet i Europa och världen.

Tre olika slags utbildning

Vi erbjuder tre olika utbildningsformer.

Allmä kurs erbjuder studenter en utbildning som motsvarar den utbildning svenska barn uppnår mellan 6-19 år. Vår allmän kurs fokuserar på svenskt språk och kultur och är utformad för att förbereda eleverna för fullt deltagande i det svenska samhället.

Våra seminarier erbjuder ett brett utbud av kurser utformade för att utbilda studenter i deras egna ortodoxa traditioner. Mycket av den praktiska och yrkesinriktade utbildningen sker här. Vissa av dessa kurser är tillgängliga som deltids- och distanskurser och vissa speglar ett inter-ortodoxt perspektiv.

På avdelning för östkyrkliga studier, som är ett samarbete mellan Sankt Ignatios och Högskolan Stockholm (EHS), ger vi utbildning i östkyrkliga studier på kandidat-, master- och doktorandnivå. 

Studenter på vårt pastoral-pedagogiska program och vårt kyrkopedagogprogram kombinerar kurser på seminarie- och universitetsnivå.

Alla våra kyrkliga kurser och program, på seminarie- och universitetsnivå, anordnas av Sankt Ignatios College

 

Fyra traditioner

Sankt Ignatios folkhögskola arbetar med fyra traditioner: 

Den bysantinsk-ortodoxa traditionen (slavisk och grekisk)

Den koptisk-ortodoxa traditionen

Den syrisk-ortodoxa traditionen

Den ortodoxa tewahedo-traditionen (Eritrea och Etiopien)

Sankt Ignatios folkhögskola arbetar för en större enhet och förståelse mellan dessa traditioner. Genom att förstå oss själva och varandra bättre kan vi utveckla meningsfulla samtal och samarbeten med våra bröder och systrar i andra ortodoxa traditioner.

Genom att hjälpa människor att bli mer medvetna om sina rötter i den egna ortodoxa traditionen, kan de bli rustade att delta mer aktivt i kyrkans liv och i samhället. Genom kunskap om traditionen kan församlingsmedlemmar vara med och bygga ett samhälle präglat av tolerans och respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Fem pedagogiska princi

På Sankt Ignatios folkhögskola vill vi skapa en utbildningsplats där studenterna söker efter svaren tillsammans med lärarna. Vi tror att den bästa utbildningen sker i mötet mellan studenternas egna insikter och traditionen. I våra klassrum är undervisningen präglad av varje students erfarenhet och behov, en djup respekt för källorna till vår tro, samarbete, reflektion, seriösa studier och ett engagemang i världen.

Vi vill vara en plats där människor från olika traditioner och med olika nationaliteter tillsammans söker kunskap. En plats där alla kan växa i kunskap och som som individer. En plats där lärare och studenter tillsammans skapar en kreative och eftertänksam miljö för livets viktigaste frågor.

English