Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Rutiner och regler

Program och kurser i regi av Sankt Ignatios Folkhögskola:

Närvaro

Campus-studenter som läser på heltid förväntas delta i lektionerna varje dag under skolåret, såvida de inte är förhindrade av sjukdom eller vård av sjuka barn. Frånvaro ska rapporteras direkt till läraren och till den som är kursansvarig.

Studenter som läser på distans förväntas delta i online-undervisningen och lämna in uppgifter i tid.

Betyg/intyg delas inte ut till elever som haft mer än 20 procents frånvaro under en kurs eller ett program.

Ledighet

Deltagare kan i vissa fall beviljas viss ledighet. I sådana fall gäller följande:

En halv dags ledighet kan ges av läraren.
Upp till två dagars ledighet kan ges av den kursansvariga.
Upp till fem dagars ledighet kan ges av Fr Serafim Smensgård

Ledighet som är längre än 5 dagar kan bara beviljas av Folkhögskolans rektor, Dr. Michael Hjälm

Ogiltig frånvaro

Deltagande registreras varje dag. Om du uteblir från undervisning utan giltig orsak (se ovan) tilldelas du en varning. Om du fortsätter att utebli efter varningen kommer du inte att få fortsätta med studierna.

Program och kurser i regi av Enskilda Högskolan Stockholm

Närvarokrav och frånvaro

Vår policy är att studenter ska närvara i all schemalagd undervisning.
Med lärarens tillåtelse kan en student ha max 20 procents frånvaro på föreläsningarna. Om frånvaron överstiger dessa kan studenten bli utesluten ur kursen.

All frånvaro måste meddelas läraren på förhand. Läraren kan ge en student max en halv dags ledighet. Kursansvarig kan ge ledighet i upp till två dagar. Längre ledighet kan ges av biträdande rektorn Avdelningen för Östkyrkliga studier.
Studenter som läser distanskurser måste genomföra minst 80 procent av uppgifterna på Canvas/Moodle och den undervisning som sker på plats.

Inlämnande av arbeten

Vi förväntar oss att alla skrivuppgifter lämnas in i tid. Tider för inlämning finns antingen på Canvas/Moodle eller lämnas direkt av läraren. Arbeten som lämnas in för sent kommer inte att bedömas. Om studenter förhindras att lämna in skrivna arbeten ska de meddela detta i förhand.

Plagiat

Alla arbeten som lämnas in måste vara studentens egna. Alla arbeten som lämnas via Canvas kontrolleras digitalt. Studenter som lämnat in arbeten som är kopierade av andra studenter kan bli ombedda att lämna kursen.

Inspelning av föreläsningar

I överenskommelse med läraren kan elever få spela in föreläsningar för eget behov. På grund av copyright-bestämmelser får inspelningarna inte göras tillgängliga på digitala plattformar, som youtube eller liknande. I vissa fall kan lärare förbjuda inspelningar.

Respekt och jämlikhet

Sankt Ignatios College är en jämställd institution som inte diskriminerar någon utifrån kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder eller funktionshinder. Diskriminering mot eller av studenter eller anställda accepteras inte. Vi tror att en trygg och tillåtande atmosfär är det bästa för utbildningen och vi uppmuntrar till ömsesidig repsekt i alla våra seminarier och undervisningslokaler.

Studenter vid Enskilda Högskolan Stockholm

Studenter som läser vid Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) ska följa dess regler och policy. Du kan läsa dem genom att klicka på denna länk.

English