Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Syriska fäder

Översikt

För att kontextualisera den västsyriska traditionen kommer deltagaren att introduceras till utvecklingen av den tidiga kyrkan och spridningen av kristendomen i det romerska imperiet. Denna första del kommer att introducera några av fäderna fram till 300-talet, inklusive: Ignatius av Antiokia, Afrahat, Efraim och de Kappadokiska fäderna (Basilius den store, Gregorius Nazianzos och Gregorius av Nyssa). Kursen kommer att täcka olika utvecklingslinjer i de tidiga syriska kyrkorna före kristnandet av det romerska imperiet och beröra effekterna av konciliet i Nicaea och kristnandet av imperiet som resulterar i en universell kyrka. Kursen kommer också att introducera kvinnors roll i den västsyriska traditionen som exemplifieras av förbundets döttrar.th century, including: Ignatius of Antioch, Aphrahat, Ephrem, and the Cappadocian fathers (Basil the Great, Gregory Nazianzen and Gregory of Nyssa). The course will cover different lines of development in the early Syriac communities prior to the Christianization of the Roman Empire and touch upon the impact of the Council of Nicaea and the Christianization of the empire which resulted in a catholic church. The course will also introduce the role of women in the West Syrian tradition as exemplified by the Daughters of the Covenant.

Lärandemål

Vid slutet av kursen kommer deltagarna att ha

  • förmågan att både individuellt och tillsammans med andra deltagare beskriva den tidiga kyrkans utveckling och spridning fram till Romarrikets kristnande
  • utvecklat färdigheten att beskriva de olika intressen och konkurrerande grupper i den tidiga kyrkan och koppla deras relevans till idag
  • utvecklat en förståelse för den roll som Efrem Syriern spelar för att göra den syrisk kristna traditionen ortodox
  • skaffat sig en förtrogenhet med teman som treenigheten, inkarnationen, Guds moders roll, tro och kärlek
  • breddat sin förståelse, både individuellt och i grupp, av kvinnans roll i den tidiga syriska traditionen

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

Ytterligare information 

Upplägg på kursen 50% distans

Undervisning, deltagande och kontakt med lärare och andra deltagare sker främst genom skolans lärplattform Canvas.

Du kommer att ha två kvällars schemalagd undervisning

är du ena kvällen kommer att ha undervisning inom den kurs som du har valt och delta och diskutera med din kursledare och med deltagare i kursen.

Den andra kvällen kommer att vara en öppen föreläsning där du tillsammans med andra deltagare inom det syriska seminariets andra kurser kommer att diskutera och arbeta med frågor som är aktuella för den Syrisk Ortodoxa kyrkan och dagens samhälle. Där kommer du som deltagare att få ett starkt inflytande över vilka ämnen som diskuteras och bearbetas. Du kommer även att tillsammans med andra deltagare få presentera och aktivt lyfta fram era perspektiv och lösningar på aktuella frågeställningar. Inom folkbildning sker undervisningen inte enbart från lärare till deltagare utan också mellan deltagare och lärare, samt mellan deltagare och deltagare. Vi lär av varandra och tillsammans i grupp. De uppgifter som du får göra kan du med fördel göra tillsammans med andra deltagare på kursen. Du har även tillgång till kursmaterial, lärare och andra deltagare via Canvas utanför lektionstid. Ditt deltagande är avgörande för kursen!

Om en viss kurs har lågt deltagande kommer studenterna erbjudas plats på andra kurser inom seminariet.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: 50%

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: svenska, engelska och syriska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola:  Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English