Sök
Stäng denna sökruta.

Miriem Smensgård

Miriem El-Ghalemi Smensgård undervisar biblisk och liturgisk grekiska på Sankt Ignatios College.

Miriem är född och uppväxt i Sverige med en svensk mamma och en marockansk pappa. Hon har sin bakgrund i Svenska kyrkan där hon under många år var engagerad som korist och sångsolist samt i olika kyrkliga, liturgiska och pedagogiska uppdrag. Under denna tid studerade hon klassisk musik och sång på folkhögskola och därefter påbörjade hon teologiska och pastorala studier. Hon upptogs i ortodoxa kyrkan 2013 och är verksam som sångare och sångledare i Heliga Anna av Novgorods ortodoxa kyrkoförsamling (Stockholm). Miriem har ett starkt engagemang i församlingsutveckling med fokus på lekmannadeltagande i liturgin.   

Miriem har en kandidatexamen och en masterexamen i grekiska och bysantinologi och en kandidatexamen i teologi (Nya Testamentets exegetik) från Uppsala universitet samt en kurs bysantinsk grekiska och grekisk paleografi vid Dumbarton Oaks (Washington D.C). Hon har även studerat östkyrkliga studier, antikens kultur och samhällsliv, syriska och andra klassiska och moderna språk samt pedagogiska kurser i svenska som andraspråk och har arbetat som SFI-lärare.  

Bland Miriems intressen kan nämnas exegetik, patristisk bibeltolkning, liturgik samt filologi och översättning. Hennes kandidatuppsats i grekiska är en översättning av en brevväxling mellan Abba Doulas and munken Hermaios (400-talets Egypten) och en kommentar med fokus på brevens bibelbruk. Hennes översättning är den första engelska översättningen av denna brevväxling och ingår i forskningsdatabasen Monastica (Lunds universitet). Hennes masteruppsats är en översättning och kommentar av den tidigare oöversatt kommentaren av Baruk av den Alexandrinska exegeten Olympiodoros Diakonen (500-tal) på basis av det äldsta manuskriptet. En översikt över hennes arbetet med Olympiodoros kommentar publicerades i Svenska klassikerförbundets tidskrift Classica (2020). Just nu arbetar hon på en kritisk utgåva av denna kommentar.

Roll

Lecturer, Biblical Studies with History of Religions

E-post

miriem.smensgard@sanktignatios.org

Publikationer

Publikationer

2020 Smensgård el Ghalemi, Miriem, ”Olympiodoros Diakonen – en bortglömd senantik exeget”, i: Classica. Meddelanden från Svenska Klassikerförbundet 1 (2020), 10–14.

2019 Olympiodoros the Deacon on Baruch: Introduction, Text, Translation and Commentary (Download här)

English