fbpx

Trons källor i historia och nutid

Orden för källa och öga är närbesläktade i de semitiska språken. Genom att studera källorna kommer vi i kontakt med traditionen och blir en aktiv del av den. Vi lär oss att ”se” tillsammans med våra andliga fäder och mödrar. När vi på detta vis närmar oss källorna, är det inte som en enhetlig vision eller som något att studera utifrån, utan snarare som något att studera ”inifrån”. Ett sådant inifrån-perspektiv behöver dock inte utesluta en vetenskaplig metod; tvärtom kan den vetenskapliga metoden stärka visionens kraft. För dem som befinner sig i denna tradition, blir det akademiska studiet av trons källor en fundamental del i deras kristna utveckling.

Kursen kräver viss skicklighet i akademisk textläsning, även om studietempot är lägre jämfört med universitetsstudier. 

Kursen består av olika delar, som kan läsas i olika ordning, eller läsas separat. Varje del läses under en termin.

Kursen består av följande delar:

Patristik

I denna del möter studenterna kyrkofädernas historia, teologi och spiritualitet, där de organiseras tematiskt och kronologiskt. I kursen tittar vi närmare på teologins dynamik, där det framhålls att det teologiska uppdraget inte är slutfört – varje generation måste ta ansvar för och utveckla det teologiska tänkandet. Denna kurs hålls under hösten 2020.

Ecklesiologi

Denna kurs fokuserar på ortodox förståelse av kyrkan som idé, och hur den omsätts i praktik. Vi tittar närmare på kyrkans ordning med speciellt fokus på de tidiga koncilierna och kyrklig organisation. Denna kurs hålls under våren 2021.

Liturgi

Denna kurs handlar om liturgin som teologi. Vi studerar den liturgiska teologins principer och liturgins förhållande till kyrkan. Vi skaffar oss en överblick på hur liturgin utvecklats i de syriska, koptiska och bysantinska ortodoxa kyrkorna. Denna kurs hålls under hästen 2021. 

Kyrkohistoria

I denna kurs följer vi spåren av de ortodoxa kyrkornas utveckling genom tiderna. Studenterna får en överblick på de syriska, koptiska och bysantinska ortodoxa kyrkornas historia med särskilt fokus på influenserna från konciliet i Kalcedon, islam, det Ottomanska riket och kommunismen. Denna kurs hålls under våren 2022.

De apostoliska texterna

Denna kurs utforskar Bibeln och de apostoliska fädernas skrifter, såväl som kyrkofädernas förståelse och tolkning av bibeltexterna. Vi studerar centrala grekiska och syriska texter samt de apostoliska fädernas skrifter. Den kurs hålls under hösten 2022.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 5 terminer (en del per termin)

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: On-line
Undervisningsspråk: Engelska
Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

SV
EN SV